Ochrana a spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje aby dotknutá právnická osoba PANORÁMA s.r.o., Penzión Bojnice, Prievidzská 234/39, 972 01 Bojnice, IČO: 36011908, zapísanej vo verejnom obchodnom registri (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

– meno a priezvisko
– adresa
– e-mail
– telefónne číslo
– písomná komunikácia vrátane príloh

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vzájomnej komunikácie na základe vášho podnetu v zmysle vypísaného formulára, prípadne priamej emailovej, telefonickej komunikácie alebo inej formy komunikácie. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu, pokým dotknutá osoba nepožiada o výmaz.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Webhostingová spoločnosť:
Obchodné meno: EXO TECHNOLOGIES SPOL, s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava
IČO: 36485161
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Bratislava 1, odd.sro, vl.120490/B
Zastúpený: Bc. Július Dlugolinský, konateľ

Programátor ako prípadná obsluha webu:
Obchodné meno: Ing. Maroš Revický
Sídlo: Hlavná 546/84, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 52304361
Právna forma: SZČO
Zapísaný: Okresný úrad Prievidza, číslo ŽR 340-48014
Zastúpený: Ing. Maroš Revický

Obchodná spoločnosť:
Obchodné meno: PANORÁMA s.r.o., Penzión Bojnice,
Sídlo: Prievidzská 234/39, 972 01 Bojnice
IČO: 36011908
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl.č. 3532/R
Zastúpený: Erika Petríkova – manažér

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– Poskytovateľ webhostingu EXO TECHNOLOGIES SPOL, s.r.o.
– SEO nástroj Yoast SEO
– Google Analytics
– Elementor, Ramat Gan, Tuval St 40, Ramat Gan, Izrael

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad elektronicky napísaním emailu na adresu info@penzionbojnice.sk alebo zaslaním listu na adresu spoločnosti PANORÁMA s.r.o., Penzión Bojnice, Prievidzská 234/39, 972 01 Bojnice.

– požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

– na opravu osobných údajov, prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

– na vymazanie osobných údajov, ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

– namietať spracúvanie osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

– na prenosnosť osobných údajov, ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

– odvolať súhlas, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

– podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán, ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.